Babyproffsen Västerås Integritetspolicy

Din integritet är viktig för oss. I vår policy för behandling av personuppgifter beskrivs bland annat vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss.

Personuppgiftsansvarig

Aros baby i Västerås AB (556707-5527), ”Babyproffsen Västerås”, Retortgatan 10, 721 30 Västerås) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på Babyproffsen Västerås. Personuppgiftsansvarig ansvarar för att Babyproffsen Västerås behandling sker enligt gällande lagstiftning.

Vilka personuppgifter samlas in om dig som kund och varför?

I detta avsnitt beskrivs för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter, vilka kategorier av personuppgifter som behandlas samt på vilken laglig grund behandlingen utförs för dig som kund hos Babyproffsen.

1) För att kunna hantera beställningar/köp

Personuppgifter behandlas för att:

 • Leverera en beställd/köpt produkt eller tjänst (inklusive avisering om leverans eller kontakter rörande leverans).
 • Hantera retur, reklamations- och garantiärenden.
 • Erbjuda olika betalningslösningar, vilket innefattar kontroll mot kundens betalningshistorik och inhämtning av krediupplysningar från kreditupplysningsbolag.
 • De kategorier av personuppgifter som behandlas är:
 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer).
 • Kundnummer
 • Betalinformation (kortnummer, transaktionstidpunkt, kortinnehavare)
 • Personnummer, endast vid kreditköp, registrering av försäkring eller om pinkod till kort saknas
 • Kreditinformation, endast vid kreditköp
 • Betalningshistorik
 • Orderinformation, t ex vilken vara som har inhandlats.2) För att kunna marknadsföra produkter och tjänster
 • Personuppgifter behandlas för att:
 • Laglig grund: Fullgörande av köpeavtal
 • Skicka direktmarknadsföring via e-post, sms, sociala medier eller andra liknande elektroniska kanaler för kommunikation. T ex genom att utföra kampanjer eller skicka erbjudanden och inbjudningar till event till: alla kunder, ett visst kundsegment (t ex kvinnor/män mellan 20-30 år i Eskilstuna) eller en enskild kund.
 • De kategorier av personuppgifter som behandlas är:
 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer).
 • Bostadsort
 • BF-datum
 • DBID enligt BDM (Pampers babybox)
 • För att kunna förstå vilken typ av marknadsföring eller direktmarknadsföring som ska användas genomförs analyser om:
 • Bostadsort och BF-datumLaglig grund:3) För att kunna genomföra och hantera deltagande i tävlingar och event
 • Personuppgifter behandlas för att:
 • Registrerad hos BDM för Babybox – berättigat intresse/samtycke.
 •  
 • Kommunicera med deltagare som deltar i en tävling.
 • Kommunicera med deltagare innan och efter ett event (t ex bekräftelse på anmälningar, frågor eller utvärderingar).
 • Kunna göra identifikation.
 • Utse vinnare och förmedla vinster.
 • De kategorier av personuppgifter som behandlas är:
 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer).
 • Uppgifter lämnade i tävlingsbidrag.
 • Uppgifter lämnade i utvärderingar av event.4) För att kunna hantera bokning av tjänster/beställningar/förfrågningar (t ex reparation av barnvagn, beställning av reservdel)
 • Personuppgifter behandlas för att:
 • Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att kunna tillgodose ditt och vårt intresse av att genomföra och hantera tävlingar och event.
 • Hantera bokningar, ombokningar och avbokningar.
 • Kunna skicka kommunikation kring bokningen samt påminna om tjänsten.
 • Kommunicera med kunden och besvara förfrågningar som kommit in i fysisk butik eller via telefon.
 • De kategorier av personuppgifter som behandlas är:
 • Namn
 • Kontaktuppgifter (e-post, telefonnummer).
 • Uppgifter du själv väljer att lämna som möjliggör för tjänsteutövaren att förbereda tjänsten/beställningen/förfrågningen.5) För att kunna hantera digitala kundtjänstärenden
 • Personuppgifter behandlas för att:
 • Laglig grund: Berättigat intresse, behandlingen är nödvändig för att kunna tillgodose ditt och vårt intresse av att lösa beställningar, reparationer, reklamationer.
 • Kommunicera med kunden och besvara förfrågningar som kommer in till kundtjänst i digitala kanaler (inklusive e-post och sociala medier).
 • Kunna göra identifikation.
 • Utreda klagomål- och supportärenden.
 • De kategorier av personuppgifter som behandlas är :
 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer).
 • Din korrespondens
 • Uppgift om köptidpunkt, köpställe, felet/klagomålet på produkt.
 • Tekniska uppgifter om din utrustning som är nödvändig för supportärenden.6) För att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser (t ex avseende krav i bokföringslagen, produktansvar och produktsäkerhet och skydd av personuppgifter i IT-system)
 • Personuppgifter behandlas för att:
 • Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ditt och vårt intresse av att kunna hantera kundtjänstärenden.
 • Kunna uppfylla rättsliga förpliktelser, enligt krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut. Sådana krav kan t ex avse krav avseende produktansvar och produktsäkerhet såsom framtagande av kommunikation och information till allmänheten och kunder om produktlarm och produktåterkallelser, t ex vid en defekt eller hälsovådlig vara eller i den mån det krävs av bokföringslagen eller penningtvättslagen och kan hänföras till en enskild individ.
 • De kategorier av personuppgifter som kan behandlas är:
 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer).
 • Din korrespondens
 • Uppgift om köptidpunkt, köpställe, felet/klagomålet på produkt.
 • Betalningsinformation Personuppgifter behandlas för att:
 • 7) För att kunna förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget
 • Laglig grund: Rättslig förpliktelse
 • Utreda eller förhindra bedrägerier eller andra lagöverträdelser genom t ex incidentrapportering i butik.
 • De kategorier av personuppgifter som behandlas är:
 • Videoinspelningar från kamerabevakning.Delning och överföring av personuppgifterUtöver detta kan Babyproffsen Eskilstuna enligt lag vara tvingad att lämna ut uppgifter till statliga myndigheter (t ex polisen och skatteverket). Dessutom kan Babyproffsen Eskilstuna lämna ut personuppgifter till företag som erbjuder betalningslösningar (t ex betaltjänstleverantörer och banker) och företag som ombesörjer allmänna varutransporter (t ex logistikföretag och speditörer). I dessa fall behandlar partners uppgifterna som självständiga personuppgiftsansvariga i enlighet med deras egna integritetspolicyer och hanteringsinstruktioner.Lagring av personuppgifter För närvarande kan du följa oss via Facebook och Instagram. På dessa konton ansvarar Babyproffsen Eskilstuna endast för eventuella personuppgifter som Babyproffsen Eskilstuna själva publicerar eller annars kan påverka publiceringen av.
 • Sociala medier
 • Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras bort då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller direktmarknadsföring och de ändamål som de har samlats in för. I marknadsföringssyfte används inte information om köptransaktioner som är äldre än 3 år. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.
 • Babyproffsen Eskilstuna strävar efter att behandla personuppgifter inom EU/EES samt samarbeta med partners och leverantörer som behandlar personuppgifter inom EU/EES.. Oavsett i vilket land personuppgifterna behandlas vidtar Babyproffsen Eskilstuna rimliga tekniska, legala och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES.
 • Personuppgifter kan också komma att överföras för nödvändig behandling till andra företag som Babyproffsen Eskilstuna samarbetar med t ex när det gäller marknadsföring (print och distribution, mediebyråer osv.), distribution och transporter, betallösningar och IT-tjänster. När dina personuppgifter delas med Babyproffsen Eskilstunas partners ska uppgifterna behandlas enligt Babyproffsen Eskilstunas instruktioner och för Babyproffsen Eskilstunas räkning, samt endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka Babyproffsen Eskilstuna har samlat in informationen.
 • Laglig grund: Rättslig förpliktelse om det finns sådan alternativt berättigat intresse (om ingen rättslig förpliktelse föreligger) om behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, utreda och förebygga brott mot företaget.

Dina rättigheter och val

Rätt till tillgång:

Vi vill vara öppna och transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter och om du vill få mer kunskap om den personuppgiftsbehandling som görs, har du rätt att begära tillgång till dina uppgifter som av oss lämnas i form av ett s.k registerutdrag (ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare av personuppgifter, lagringsperiod eller kriterierna för hur lagringsperiod fastställs, information om varifrån uppgifter har samlats in). Om vi mottar en begäran om tillgång, kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa vilka uppgifter du vill ta del av och att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Rätt till rättelse:

Du har alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas om uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering:

Du har rätt att begära radering av personuppgifter som vi behandlar om:

 • Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.
 • Du har återkallat ett samtycke som behandlingen grundar sig på och det inte finns någon annan laglig grund för behandlingen.
 • Du invänder mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort och det saknas berättigat intresse för Babyproffsen Eskilstuna som väger tyngre.
 • Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.
 • Personuppgifterna behandlats på ett olagligt sätt.
 • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas avRätt till begränsning:Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling: Du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring . Invändningen omfattar även de analyser av personuppgifter (s.k. profilering) som utförs för direktmarknadsföringsändamål.  Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet liksom upphöra med alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder.Rätt till dataportabilitet:Hantering av personnummerKlagomålKontaktuppgifterBabyproffsen Västerås Retortgatan 10, 721 30 Västerås Denna personuppgiftspolicy kan komma att uppdateras för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Den senaste uppdaterade versionen av integritetspolicyn hittar du alltid på denna sida. Vid betydanden ändringar (t ex av ändamålen för personuppgiftsbehandling eller kategorier av personuppgifter) kommer du att få information om detta via e-post eller på denna plats.
 • Ändringar i policyn
 • E-postadress: vasteras@babyproffsen.se Telefonnummer:021/182533
 • För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på:
 • Du har rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen, www.datainspektionen.se.
 • Vi behandlar bara ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, nödvändigt för säker identifiering eller om det finns annat beaktansvärt skäl. I de fall där det är tillräckligt, använder vi istället ditt kundnummer för att minimera användningen av personnummer i så stor utsträckning som möjligt.
 • Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig på ditt lämnade samtycke eller fullgörande av åtaganden i ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportering).
 • Givetvis har du möjlighet att endast tacka nej till utskick och personliga erbjudanden i vissa kanaler. Du kan t ex välja att endast få erbjudanden från oss via e-post, men inte sms. För att avregistreras från e-postutskick klickar du på länken ”Avregistrera” i ett e-postmeddelande du fått från oss. För att avregistreras från SMS-utskick, skickar du stopp enligt information i ett SMS du fått av oss. Du är alltid välkommen att kontakta oss för att få hjälp att justera dina val.
 • Direktmarknadsföring (inklusive analyser som utförs för direktmarknadsföringsändamål):
 • Berättigat intresse: Du har rätt att invända mot behandlingar som stödjer sig på ett berättigat intresse som vi har om du har personliga skäl som rör situationen. Vi får dock fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger ditt integritetsintresse.
 • Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas.
 • Det kan finnas anledning för oss att inte tillmötesgå din begäran om radering ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från detta. Det kan vara om behandlingen behövs för att utöva vår rätt till yttrande- och informationsfrihet, för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av eller för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.